Warszawa, 25.06.2014

Fundacja Ciało/Umysł
ul. Tapetowa 5
03-083 Warszawa
tel. + 48 501 199 681
info@cialumysl.pl
www.cialoumysl.plZapytanie ofertowe nr 13/2014

Dotyczy zamówienia na usługę rezerwacji i zakupu biletów lotniczych na trasie Warszawa-Reykjavik-Warszawa w ramach Projektu pn. FOLK? A ja się (nie) zgadzam! dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Ministra KiDN, umowa finansowa nr 6m/II/2013/PL09 z dnia 15.04.2014 r. w ramach programu „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach promowania dziedzictwa kulturowego”.I. ZAMAWIAJĄCY

Fundacja Ciało/Umysł z siedzibą w Warszawie, 03-083, ul. Tapetowa 5, wpisana przez Sąd Rejonowy dla M.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000290221; NIP: 5242625870; REGON 141159270II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na rezerwacji i zakupie biletów lotniczych na trasie Warszawa-Reykjavik-Warszawa w ramach projektu pn. FOLK? A ja się (nie) zgadzam! , w ramach programu „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach promowania dziedzictwa kulturowego”

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

a) Ilość biletów – 9 szt.

b) Termin

14-27.07.2014 - 1 bilet

18-25.08.2014 - 8 biletów

c) Klasa ekonomiczna

d) Ilość przesiadek: maksymalnie 1

e) Maksymalna długość podróży w jedną stronę: 10 godzinIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
Oferta powinna być:
- opatrzona podpisem umożliwiającym identyfikację osoby składającej ofertę.
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: b.tatarczuk@cialoumysl.pl, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: ul. Chmielna 73 B lok. 15 do dnia 30 czerwca 2014 roku.
2. Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony pod adresem Chmielna 73 B lok. 15 lub przekazany drogą telefoniczną lub osobiście, oraz zamieszczony na stronie www.cialoumysl.pl
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie www.cialoumysl.pl.V. KRYTERIA OCENY

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
a. Cena 100%VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów pod adresem ul. Chmielna 73 B lok. 15 zgodnie z pkt. IV 1., przekaże drogą telefoniczną lub osobiście, oraz zamieści na stronie www.cialoumysl.plVII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Beata Tatarczuk pod numerem telefonu +48 502 036 534 oraz adresem email: b.tatarczuk@cialoumysl.plVIII. ZAŁĄCZNIKI

a. Wzór formularza ofertowego do pobrania tutaj